เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ

2 กันยายน 2551
"ทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างไทยอินเดีย และความต้องการของลูกค้าชาวอินเดียต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย"

โดย คุณพิทชยา สายแสงจันทร์
(หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมตลาดอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิคใต้ การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย)
เอกสารประกอบการบรรยาย

3 กันยายน 2551
"อินเดีย : มุมมองด้านการค้าและการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นความต้องการของสังคมไทย"
โดย คุณบุณิกา แจ่มใส (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์)
เอกสารประกอบการบรรยาย

10 กันยายน 2551
"อินเดีย : มุมมองด้านการศึกษาที่เป็นความต้องการของสังคมไทย"
โดย นายธาตรี เชาวชตา (กองเอเชียใต้ กระทรวงการต่างประเทศ)
เอกสารประกอบการบรรยาย

11 กันยายน 2551
"อินเดีย: มิติด้านสังคม วัฒนธรรมและค่านิยมของชาวอินเดียที่สังคมไทยควรศึกษา"
โดย อาจารย์พินิจ กังวานกิจ (รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด)
เอกสารประกอบการบรรยาย

18 กันยายน 2551
"แนวคิดของท่านออโรบินโดและการประยุกต์ใช้ในสังคม"
โดย ศาสตราจารย์ เค ศรีนิวาส (มหาวิทยาลัยปอนดิเชอรี อินเดีย)
เอกสารประกอบการบรรยาย

4 สิงหาคม 2552
"The Tais of Northeast India and their cultural linkage with Southeast Asia"
โดย Professor GirinPhukon, Director, Institute of Tai Studies and Research, Moranhat, Assam India
เอกสารประกอบการบรรยาย

6 พฤศจิกายน 2552
"แนวทางการวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทยอินเดีย"
โดย นายจีระศักดิ์ ธเนศนันท์ (อดีตเอกอัครราชทูตไทย ประจำประเทศอินเดีย)
เอกสารประกอบการบรรยาย