India Calling

   

India Calling Vol.VII(3) 2016

 • Sugamya Pustakalaya ห้องสมุดออนไลน์
  Sugamya Pustakalaya Online Library
 • เรื่องราวความสำเร็จของผู้ประกอบการชาวอินเดียผู้เริ่มต้นจากศูนย์
  Indian Entrepreneurs Success Stories Who Started With Nothing
 • พี ซี มุสตาฟา (ลูกชายของกุลีผู้ที่สามารถสร้างธุรกิจพันล้านได้ด้วยเงินเพียง 25,000 รูปี)
  P C Mustafa (Coolie's Son who Set Up 100 Crore Company with just 25,000)
 • ชุมชนชาวซิกข์มาเลเซีย
  The Sikh Communities of Malaysia
 • ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติและรายวิชาออนไลน์เพื่อมวลชนสร้างความมั่นใจว่าคุณภาพการศึกษาจะถึงทุกมุมที่เข้าถึงยาก –
  สร้างความมั่นใจว่าเราบรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ด้วยระบบดิจิตอล
  National e-Library and Massive Online e-Courses will make sure that the Quality Education reaches most inaccessible corners – making sure we achieve aim of Digital Literacy
 • โครงการเมืองคงคาอัจฉริยะเปิดตัวในสิบเมือง
  Smart Ganga City Scheme Launched in Ten Cities
 • เสวียนจ้างบุรุษพุทธานุภาพภาพยนตร์ร่วมทุนสร้างอินเดีย-จีนฉายเมื่อ 29 เมษายน 2016
  Xuan Zhang (大唐玄奘) The Sino-Indian coproduction film release 29 April 2016
 • หลักการโมดี: กระบวนทัศน์ใหม่ของนโยบายต่างประเทศอินเดีย
  The Modi Doctrine: New Paradigms in India's Foreign Policy
 • พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการวันที่ 17 มิถุนายน 2559
  H.E. General Prayut Chan-o-cha, Prime Minister of the Kingdom of Thailand, on his visit to the Republic of India 17 June 2016
 • รู้จักรัฐต่างๆในอินเดีย : รัฐอรุณาจัลประเทศ
  Know The State of India : Arunachal Pradesh
 • Northeast updates :ดังนั้นใครจะกังวลถ้าจีนสร้างเขื่อนที่แม่น้ำพรหมบุตร?
  Northeast updates :So, who is worried if China builds a dam on Brahmaputra?
 • Philosophy : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอินเดีย
  Philosophy : Science and Technology in India

ISSN 1906-9758
E-Newsletter